پیش غذا و سالاد

سالاد استیک

خیار سبز- گوجه فرنگی- میکس کاهو پیچ و رسمی- پیاز قرمز حلقه شده

285

هــــــزار
تــومان

سالاد فصل

خیار سبز- گوجه فرنگی- میکس کاهو پیچ و رسمی- پیاز قرمز حلقه شده

180

هــــــزار
تــومان

سزار گریل

خیار سبز- گوجه فرنگی- میکس کاهو پیچ و رسمی- پیاز قرمز حلقه شده

190

هــــــزار
تــومان

سالاد یونانی

خیار سبز- گوجه فرنگی- میکس کاهو پیچ و رسمی- پیاز قرمز حلقه شده

175

هــــــزار
تــومان

ساندویچ

سالاد استیک

خیار سبز- گوجه فرنگی- میکس کاهو پیچ و رسمی- پیاز قرمز حلقه شده

285

هــــــزار
تــومان

سالاد فصل

خیار سبز- گوجه فرنگی- میکس کاهو پیچ و رسمی- پیاز قرمز حلقه شده

180

هــــــزار
تــومان

سزار گریل

خیار سبز- گوجه فرنگی- میکس کاهو پیچ و رسمی- پیاز قرمز حلقه شده

190

هــــــزار
تــومان

سالاد یونانی

خیار سبز- گوجه فرنگی- میکس کاهو پیچ و رسمی- پیاز قرمز حلقه شده

175

هــــــزار
تــومان

سوخاری

سالاد استیک

خیار سبز- گوجه فرنگی- میکس کاهو پیچ و رسمی- پیاز قرمز حلقه شده

285

هــــــزار
تــومان

سالاد فصل

خیار سبز- گوجه فرنگی- میکس کاهو پیچ و رسمی- پیاز قرمز حلقه شده

180

هــــــزار
تــومان

سزار گریل

خیار سبز- گوجه فرنگی- میکس کاهو پیچ و رسمی- پیاز قرمز حلقه شده

190

هــــــزار
تــومان

سالاد یونانی

خیار سبز- گوجه فرنگی- میکس کاهو پیچ و رسمی- پیاز قرمز حلقه شده

175

هــــــزار
تــومان